JÁTÉKSZABÁLYZAT

a „NYERJEN A FAMÍLIÁVAL!” fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

A „NYERJ A FAMÍLIÁVAL!”nyereményjáték (a továbbiakban: " Játék") szervezője a FAMÍLIA termékek gyártója, a Pick Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06-10-000065; adószám: 11081492-2-06; a továbbiakban: " Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Pick Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06-10-000065; adószám: 11081492-2-06;, a továbbiakban: " Adatkezelő"), a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Be Social Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5., Cg.: 01-09-997245, adószám: 24239482-2-41), továbbiakban : " Lebonyolító"végzi.

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi, magyar állampolgárságú, a jelen játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 2.2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott Família terméket (a továbbiakban: „ Termék”) vásárol, majd a www.jatek.familiatermekek.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) vagy a https://www.facebook.com/familiatermekek/app/340853026339560 Facebook oldalon (a továbbiakban: „Facebook”) regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail cím, (”Regisztráció”), majd a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban és Adatvédelmi szabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez és a Játék időtartama alatt elektronikusan feltölti a Família termék vásárlását igazoló tételes blokk adatait (AP kód - vásárlás helyszíne, vásárlás időpontja – dátum, óra, perc) vagy megadja a saját nevére kiállított számla számának első 9 karakterét (számlaszám, vásárlás időpontja- dátum, óra, perc) a Honlap on vagy a Facebookon a Játékszabályzat 5. pontjában írtak szerint (továbbiakban együtt: Pályázat).

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban kizárólag a FAMÍLIA márkajelzéssel ellátott termékek vesznek rész, a résztvevő termékek listáját a Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet (továbbiakban: I. számú melléklet) tartalmazza. A játékban való részvétel feltétele az I. számú mellékletben foglalt Família termékekből összesen min. 1 db önkiszolgáló vagy min. 199 Ft értékű csemegepultos Família termék egyidejű (egy blokkon történő) termék megvásárlása a 2017. augusztus 14-től 2017. október 15-ig tartó időszakban.

4. A Játék időtartama

A Játék 2017. szeptember 04. napján00 óra 00 perctől 2017. október 15. napján 23 óra 59. percig tart.

A Játékban kizárólag csak a 2017. augusztus 14-től 2017. október 15-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó blokkok/számlák vesznek részt.

5. A Játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosnak a Honlapon vagy a Facebookon, az ott megadott instrukciók figyelembevételével a Regisztráció során meg kell adnia a személyes adatait (teljes név, e-mail cím), valamint a Termék vásárlását igazoló blokk adatait vagy a saját nevére kiállított számla számának első 9 karakterét, továbbá a vásárlás helyszíne, vásárlás pontos időpontját (dátum, óra, perc) is ki kell tölteni a játék kódfeltöltés aloldalon. A megfelelő mező bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban és Adatvédelmi szabályzatban írt valamennyi feltételt, végül megnyomja a ’’Feltöltöm a kódot’’ gombot. Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben Játékos a Terméket a Metro nagykereskedelmi áruházak egyikében vásárolta, vagy nem kap tételes blokkot a kereskedelmi áruháztól, úgy a Játékban való részvételhez a Regisztráció kitöltése mellett, a jelen Játékszabályzat 5.3. pontja szerinti márkanevet is tartalmazó termék-megnevezéseket feltüntető, a Játékos saját nevére kiállított számla számának első 9 karakterét, valamint vásárlásának dátumát és időpontját kell megadnia, Az ’AP kód vagy számla szám’ mezőnél a ’Számlám van’ opciót kell kiválasztani és utána beírni a számlaszám első 9 karakterét.

A Játékosnak a termékvásárlást igazoló számlát/blokkot legkésőbb 2017. november 31-ig meg kell őriznie.

Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy feltöltés csak egy AP kódot/ számla azonosítót tartalmazhat. A rendszer egy AP kódot/ számla azonosítót (a megadott egyéb vásárlási adatokkal) csak egyszer fogad el.

Játékos Pályázatát csak 2017. szeptember 04. napjától, a Játék indulásának napjától töltheti fel. A legelső vásárlási dátum, melyet a rendszer érvényesnek fogad el 2017. augusztus 14. Az ezt megelőző vásárlások a Játékban nem vehetnek részt.

5.1. Nyeremények sorsolása, nyerő időpontok

A Játék időtartama alatt napi nyeremények, heti nyeremények és egy főnyeremény talál gazdára.

A Játék keretében a Szervező:

a) nyerő időpontok alapján, napi szinten hirdet nyerteseket. A Szervező még a Játék megkezdése előtt, 2017. augusztus 16 napján 17.00 órakor elektronikus sorsoló program segítségével határozza meg a Lebonyolító székhelyén, a napi egy darab, összesen 42 db, nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat. ( A nyerőidőpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság előtt történik. A bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.) A nyerőidőpontok minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc közötti időpontra kerülnek meghatározásra, másodpercnyi pontossággal, a Játék teljes időtartama alatt. A nyerő időpontok, a sorsoló bizottság tagjai kivételével, mindenki számára titkosak. A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban töltenek fel érvényes Pályázatot a Honlapra vagy a Facebookra. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. A napi nyereményeket a Játékszabályzat 6.1. pontja definiálja.

Ha az adott napi nyertes a kiértesítést követő 10 naptári napon belül nem jelentkezik, automatikusan a nyerő időpont utáni következő legközelebbi időpontban feltöltött következő érvényes Pályázatot benyújtó Játékos, mint tartaléknyertes lesz jogosult a nyereményre.

A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

b) a Játék tartama alatt minden játékhetet követően az adott játékhéten érvényesen feltöltött Pályázatok között heti nyeremények kerülnek kisorsolásra, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság előtt, a Lebonyolító székhelyén. Játékhét a Játék időtartama alatt hétfő 00 óra 00 perctől vasárnap 23 óra 59 percig tart. A nyertesek nevét a Szervező minden játékhetet követő kedden a nyertesek neve közlésre kerül a Família márka Facebook oldalán és a Honlapon.

A Lebonyolító összesen 5 tartaléknyertest sorsol ki a nyertes Pályázat kisorsolásával egyidejűleg, akik a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az előző nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, amennyiben az ő Pályázatuk érvénytelen lenne vagy a nyeremény valamely okból nem adható át a részükre.

c) A Szervező a Játék lezárását követően, az összes, tehát a 2017. szeptember 04.-én 00:00 óra - 2017. október 15-én 23:59 óra közötti időszakban feltöltött érvényes Pályázat között 2017. október 17-én 11:00 órakor sorsolja ki a főnyereményt a Lebonyolító székhelyén (1037 Budapest, Seregély u. 3-5.), a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság előtt.

A főnyeremény leírását a Játékszabályzat 6.3. pontja tartalmazza.

A Lebonyolító összesen 5 tartaléknyertest sorsol ki a nyertes Pályázat kisorsolásával egyidejűleg, akik a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az előző nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, amennyiben az ő Pályázatuk érvénytelen lenne vagy a nyeremény valamely okból nem adható át a részükre.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 5.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

5.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.3. A nyertesek értesítése, Nyeremények szállítása és átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

a) Napi, heti, és főnyeremény esetén a Szervező a nyertes Játékos(oka)t a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a nyerő időpontot, illetve az adott sorsolást követően legkésőbb 48 órán belül. A sorsolást követően a napi, heti és főnyeremény nyerteseit 24 órán belül a Lebonyolító közzétesszi az alkalmazás (Facebook applikáció és Honlapon egyaránt) Nyertesek menüpontjában.

A Játékosnak a nyereményről történő értesítéstől számított 10 naptári napon belül meg kell erősítenie az adatait az adott nyereményértesítő email címre történő válasz küldésével, valamint pontosan meg kell jelölnie azt a magyarországi címet, amelyre a Nyereménye kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Nyereményre a soron következő tartaléknyertes lesz jogosult.

Amennyiben a Játékos nyereményt nyer, úgy a Vásárláshoz tartozó kódot tartalmazó tételes blokkot vagy a számlát (vagy ezeknek másolatát) köteles beküldeni postai úton ajánlottan és tértivevénnyel, a Lebonyolító címére (1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) vagy személyesen a Lebonyolító címénaz erre irányuló értesítést követő 10 (tíz) munkanapon belül. A fenti időtartam vonatkozásában a nyertes kódot tartalmazó tételes blokknak/számlának vagy másolatának megérkezése irányadó, nem annak feladási dátuma. Amennyiben a tételes blokk vagy másolata a fenti határidőn belül nem érkezik meg a Lebonyolítóhoz, a nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Szervező a soron következő tartaléknyertes részére adja át a Nyereményt. A tételes blokknak vagy másolatának bemutatása alapfeltétel a nyeremény átvétele esetén.

Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni.

A Szervező kizárólag azokat az eredeti, olvasható, sértetlen és szennyeződéstől mentes vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő Termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel és megegyezik a Honlapra vagy Facebookra feltöltött nyertes blokk/számla adataival. Abban az esetben, ha a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, vagy a fenti adatok valamelyikét, a Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített – márkanevet is tartalmazó termék-megnevezéseket feltüntető – számlákkal tud a Játékos részt venni a játékban. Ebben az esetben online kódfeltöltés alkalmával a számla számának első 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltűntetésre. (A tételes számlával pályázó játékosok probléma esetén a familiajatek@besocial.hu címen kérhetnek segítséget.)

Az eredeti blokk visszapostázására csak abban az esetben van lehetőség, ha annak beküldésekor felcímzett és megbélyegzett válaszboríték is mellékelésre kerül.

A Nyereményeket a Media Markt és a Szervező biztosítja. A Media Markt által biztosított nyeremények listája:

· 7 db SENCOR STS 36 kenyérpirító, pisztáciazöld, bruttó 6190,- Ft/darab értékben

· 14 db 7000 Ft értékű Media Markt utalvány

· 7 db SENCOR SWK 31 vízforraló, zöld bruttó 5690,- Ft/darab értékben

· 7 db SENCOR SKS 32 konyhamérleg, kék bruttó 4739,- Ft/darab értékben

· 1 db WHIRLPOOL BLF 8122 W Premium Selection kombinált hűtőszekrény, bruttó 99 999,- Ft értékben.

· 18 db SENCOR STM 3626YL Konyhai robotgép., bruttó 28 490,- Ft/darab értékben.

A Media Markt által biztosított nyeremények kiszállítását a Media Markt logisztikai partnereinek egyike munkanapokon végzi. A Media Markt szállító partnere a nyertes nyereményét a nyertes bérkezett pontos magyarországi címét követően akár 1-3, háztartási nagygép esetén 1-5 munkanapon belül kézbesíti azt. De legkésőbb 45 napon belül a nyeremények kézbesítve lesznek a nyertes címére. Háztartási gépek esetében a szállítás részleteinek egyeztetése miatt a játék lebonyolítóinak ügyintézői keresni fogják a nyertest a megadott elérhetőségei egyikén. A szállítás feltételeit és költségét a Media Markt biztosítja. A játékost semmilyen további költség nem terheli.

A Nyeremény átvételéhez a nyertes Játékosnak be kell mutatnia valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány).

A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező által biztosított Família termékek listája:

Família bevásárlókosár piaci értéke kb. br. 2500-3000 + kb. 3500 Ft értékű termék:

o 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Harmónia csípős szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Picador szelet védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA paprikás kolbász szeletelt védőgázas 70g

o 1 db FAMÍLIA csemege kolbász szeletelt védőgázas 70g

o 1 db FAMÍLIA párizsi szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Frankfurti virsli vákuumfóliás 200 g

o 1 db FAMÍLIA Kedvenc sonkás szelet szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Kedvenc felvágott szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Zala felvágott szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Reggeli szelet szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Finom májas 500 g

o 1 db FAMÍLIA Füstölt Bacon szeletelt vákuumfóliás 100 g

A Família termékek listája, amely a játékost illeti, aki a Főnyereményt megnyerte, 20.000 Ft értékű termék:

o 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege rúd vákuumfóliás 500g

o 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás rúd

o 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Harmónia csípős szelet szeletelt védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA Picador rúd vákuumfóliás 1400 g

o 1 db FAMÍLIA Picador szelet védőgázas 70 g

o 1 db FAMÍLIA paprikás kolbász szeletelt védőgázas 70g

o 1 db FAMÍLIA csemege kolbász szeletelt védőgázas 70g

o 1 db FAMÍLIA párizsi szeletelt védőgázas 100 g

o 5 db FAMÍLIA Frankfurti virsli vákuumfóliás 200 g

o 1 db FAMÍLIA Kedvenc sonkás szelet szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Kedvenc felvágott szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Olasz felvágott

o 1 db FAMÍLIA Zala felvágott szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Reggeli szelet szeletelt védőgázas 100 g

o 1 db FAMÍLIA Finom májas 500 g

o 1 db FAMÍLIA sonka

o 5 db FAMÍLIA Füstölt Bacon szeletelt vákuumfóliás 100 g

A nyertes a Família termékeket az értesítő email-től számított legkésőbb 45 munkanapon belül kapja kézhez.

A 28 db Família bögrét, melynek értéke br. 1000 Ft , a Lebonyolító postázza a nyerteseknek – nyertesenként 4 db -, amelyet az értesítő email-től számított legkésőbb 45 munkanapon belül kapnak kézhez.

A Szervező által biztosított Família Termékek és a Família Bögrék kiszállítását a Szervező kollégái munkanapokon végzik. A Szervező a nyertes nyereményét a nyertes pontos magyarországi címének beérkezését követően legkésőbb 45 napon belül kézbesíti. A szállítás részleteinek egyeztetése miatt a játék lebonyolítóinak ügyintézői keresni fogják a nyertest a megadott elérhetőségei egyikén. A szállítás feltételeit és költségét a Szervező biztosítja. A játékost semmilyen további költség nem terheli.

A Nyeremény átvételéhez a nyertes Játékosnak be kell mutatnia valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány).

A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

b) Főnyeremény esetén a Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást követően 48 órán belül, sikertelen értesítés esetén 24 órán belül ismételten. Az első számú nyertes a második értesítést követő legkésőbb öt (5) naptári napon belül köteles e-mail vagy telefon útján visszajelezni a nyereményértesítőben megküldött elérhetőségek valamelyikén, valamint a fenti a) pontban írtak szerint beküldeni a nyertes Pályázathoz tartozó blokkot/számlát vagy annak másolatát. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, úgy kizárásra kerül a Játékból – erről elektronikus úton értesítést kap, melyet követően a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet.

A Nyertes Játékos jogosultságának elvesztése esetén azt követően sor kerül az első Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a tudomásszerzést követően 24 órán belül, majd további 48 órán belül ismételten. Sikertelen értesítés esetén a Második, Harmadik, Negyedik, illetve Ötödik Tartaléknyertes kerül értesítésre a fentiekben leírt metódus szerint.

Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az nyereményértesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. A Nyeremények: Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető nyeremények és számuk

6.1. Napi nyeremények, nyerő időpontokhoz kötötten:

Naponta összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt összesen 42 db napi nyeremény kerül kiosztásra.

A napi nyeremények:

· 1. hét szeptembert 4-10: napi 1 db Sencor pisztáciazöld kenyérpirító, bruttó 6190,- Ft/darab értékben – összesen 7 db

· 2.hét szeptembert 11-17: napi 1 db 7000 Ft értékű Media Markt utalvány – összesen 7 db

· 3.hét szeptembert 18-24: napi 1 db SENCOR SWK 31 vízforraló, zöld bruttó 5690,- Ft/darab értékben – összesen 7 db

· 4.hét szeptembert 25- október 1: napi 1 db nyereménycsomag, amely tartalmaz 1 darab SENCOR SKS 32 konyhamérleg, kék bruttó 4739,- Ft/darab értékben

· 5.hét október 2-8: napi 1 db 7000 Ft értékű Media Markt utalvány – összesen 7 db

· 6.hét október 9-15: napi 1 db Bevásárlókosár Família termékekkel, bruttó 6500,- Ft/darab értékben – összesen 7 db

A Media Markt ajándékkártyán szereplő egyenleg a kártya utolsó használatától számított 5 évig használható fel bármely magyarországi Media Markt üzletben. Az utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány készpénzre nem váltható.

A Játékban megnyerhető napi nyeremények listáját és részletes leírását jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklete tartalmazza.

6.2. Heti nyeremények:

Hetente 3 darab, a Játék teljes időtartama alatt összesen 18 db SENCOR STM 3626YL Konyhai robotgép., bruttó 28 490,- Ft/darab értékben

.

A Játékban megnyerhető heti nyeremények listáját és részletes leírását jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklete tartalmazza.

6.3. Főnyeremény:

A főnyeremény egy darab, Família termékekkel megtöltött WHIRLPOOL BLF 8122 W Premium Selection kombinált hűtőszekrény, bruttó 99 999,- Ft értékben.

A Játékban megnyerhető főnyeremény részletes leírását jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklete tartalmazza.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb egy darab napi nyereményre, egy darab heti nyereményre, illetve egy darab Főnyereményre lehet jogosult.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, vagy visszavonja, és azok helyett hasonló típusú, ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel, a Játékosok értesítése mellett.

7. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és hivatalos játékszabályzata a www.jatek.familiaterekek.hu internetes oldalon és a https://www.facebook.com/familiatermekek/app/340853026339560 Facebook oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Be Social Kft. a promóció teljes időtartama alatt a familiajatek@besocial.hu e-mail címen.

8. Személyi jövedelemadó

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyereményátvétel helyére történő utazás költségei) a nyertest terheli.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Szervező és a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.

9.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 5. és 6. pontjában szerepel.

9.3 A promóciós matricák és egyéb anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.4 A promóciós termék vásárlását igazoló blokkok/számlák hamisítás esetén érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok/számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és a rajtuk levő egyedi, AP kódok/számlaszámok/számla azonosítók érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

10. ADATKEZELÉS

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy:

a) A Szervező, mint adatkezelő, illetve a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit (azonosító adatok; elérhetőségek stb.) nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, a nyeremények eljuttatása, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése (nyertesekkel való kapcsolattartás, moderálás, projektmenedzsment) céljából kezelje, illetve feldolgozza a Játék Adatkezelési Szabályzatában írtak szerint.

b) a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét, és adott esetben fotóját a Honlapon, tömegtájékoztatási- és közösségi médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, ( Pick Szeged Zrt.) és annak bármely leányvállalata díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

c) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

d) Amennyiben a Játékos a Regisztráció során ehhez kifejezett hozzájárulását adja, a Szervező a Játék befejezését követően a Játékos személyes adatait marketing kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása érdekében promóciós, marketing célokra felhasználja a Játékos leiratkozásáig. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) és telefonon teszi.

A Szervező és a Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen: a Játékhoz kapcsolódóan az familiajatek@besocial.hu e-mail címen, míg bármely egyéb esetben a PICK Szeged Zrt. pickszeged.marketing@pickszeged.bonafarm.hu e-mail címén.

Továbbá a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat 1. pontban megjelölt címekre e-mailben vagy postai úton történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).

Az adatkezelő promócióhoz kapcsolódó nyereményjáték adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH 128346/2017

Az adatkezelő promócióhoz kapcsolódó direkt marketing célú adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-127526/2017

10.2 A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti promóciós termék vásárlását igazoló Pályázatot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd amellyel kapcsolatban a nyertesség tényéről üzenetet küldött.

10.3 A Regisztráció, illetve a Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

10.4 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

10.5 A Játékosok a Regisztrációkor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10.6 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

10.7 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, Facebookot, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Honlapot, Facebookot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.8 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Honlap, Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap vagy Facebook nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.9 A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt, amely megtalálható a www.jatek.familiatermekek.hu honlapon és a https://www.facebook.com/familiatermekek/app/340853026339560 Facebook oldalon.

10.10 A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, és másra át nem ruházhatók.

10.11 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

10.12 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

10.13 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2017.08. 28


I. számú melléklet - A Játékban részt vevő termékek listája

FAMÍLIA Harmónia csemege rúd

FAMÍLIA Harmónia csemege rúd vákuumfóliás 500g

FAMÍLIA Harmónia csemege szelet szeletelt védőgázas 70 g

FAMÍLIA Harmónia paprikás rúd

FAMÍLIA Harmónia paprikás rúd vákuumfóliás 500g

FAMÍLIA Harmónia paprikás szelet szeletelt védőgázas 70 g

FAMÍLIA Harmónia csípős rúd

FAMÍLIA Harmónia csípős szelet szeletelt védőgázas 70 g

FAMÍLIA Picador rúd vákuumfóliás 1400 g

FAMÍLIA Picador szelet védőgázas 70 g

FAMÍLIA Diákcsemege

FAMÍLIA kolbász mix szeletelt védőgázas 70g

FAMÍLIA paprikás kolbász szeletelt védőgázas 70g

FAMÍLIA csemege kolbász szeletelt védőgázas 70g

FAMÍLIA párizsi

FAMÍLIA párizsi szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Frankfurti virsli

FAMÍLIA Frankfurti virsli vákuumfóliás 200 g

FAMÍLIA Kedvenc sonkás szelet szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Kedvenc felvágott

FAMÍLIA Kedvenc felvágott szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Olasz felvágott

FAMÍLIA Zala felvágott

FAMÍLIA Zala felvágott szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Turista felvágott vákuumfóliás 300 g

FAMÍLIA Piknik szelet szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Pizza sonkás szelet

FAMÍLIA Útravaló szelet

FAMÍLIA Reggeli szelet szeletelt védőgázas 100 g

FAMÍLIA Reggeli szelet

FAMÍLIA Finom májas 100 g

FAMÍLIA Finom májas 500 g

FAMÍLIA Finom májas 1000 g

FAMÍLIA Kedvenc májas 500 g

FAMÍLIA Snidlinges májas 100 g

FAMÍLIA Csülök sonka

FAMÍLIA sonka

FAMÍLIA Füstölt főtt tarja vákuumfóliás

FAMÍLIA Füstölt Bacon szeletelt vákuumfóliás 100 g

FAMÍLIA Füstölt főtt császárszalonna vákuumfóliás

FAMÍLIA Toast sonkás szelet


II. számú melléklet – Napi nyeremények, nyerőidőponthoz kötötten

SENCOR STS 37 kenyérpirító, pisztáciazöld

Készülék típusa : Kenyérpirító

Állítható pirítási szintek : 6

Cikkszám: 1179552

Kialakítás

Kábeltartó: Igen

Kiolvasztás funkció: Igen

Újramelegítési funkció: Igen

Melegen tartó funkció: Igen

Megállító gomb: Igen

Morzsatálca: Igen

Különleges jellemzők:

Automatikus centralizálás funkció, Magas kiemelés funkció, Nyílások hossza: 129 mm, Azonnali kivétel, a pirítási idő lejárta előtt is, Automatikus kiadás és kikapcsolás befejezéskor, Kivehető morzsatálca, Hőálló külső bevonat, Csúszásmentes talpak

Áramellátás

Bemeneti feszültség: 220 - 240 V

Frekvencia: 50 - 60 Hz

Általános jellemzők

Szín: Zöld

Súly: 1.05 kg

Gyártói garancia: 12 hónap

Gyártói garancia hossza (hónap): 12

Sencor kék konyhai mérleg + bögre

Technikai jellemzők

Készülék típusa: Konyhai mérleg

Max. terhelhetőség: 5 kg

Mérési felosztás: 1 g

Cikkszám: 1179556

Kijelző/vezérlés

Kijelző: LCD, 54 x 23 mm

Túlterhelés kijelző: Igen

Kialakítás

Tara funkció: Igen

Átkapcsolható mértékegység: Igen

Automatikus kikapcsolás: Igen

Különleges jellemzők:

Fokozatos újramérés funkció, Érintés vezérlés, 4 nagy precizitású mérő szenzor, Egységes akril felület, Kontrasztos háttérvilágítás, Elem lemerülés kijelzése, Választható egységek: g, ml, lb, oz

Áramellátás

Elem/ akkumulátor típusa: 3 x 1.5 V AAA

Általános jellemzők

Szélesség: 180 mm

Magasság: 26 mm

Mélység: 220 mm

Szín: Kék

Súly: 0.33 kg

Gyártói garancia: 12 hónap

Gyártói garancia hossza (hónap): 12

Família bögre:

Méret: 300ml

Szín: sárga

Anyaga:kerámia

Egyéb: füles, oldalán piros Família logó, papír díszdobozban

SENCOR SWK 31 vízforraló, zöld

Technikai jellemzők

Készülék típusa: Vízforraló

Max. teljesítmény: 2400 W

Űrtartalom: 1.5 l

Cikkszám: 1179537

Kialakítás

360°-ban forgó alap: Igen

Rejtett fűtőszál: Igen

Vízkőszűrő: Igen

Különleges jellemzők:

Kétoldali vízszintjelző ablak kék háttérvilágítással, Kivehető és mosható extra finom szennyeződés és vízkőszűrő, Nemesacél melegítő alj, Könnyen, a fogantyú felső részén elhelyezett gombbal nyitható fedő, Fedő biztonsági zár (csukott állapotban), Be/kikapcsoló gomb háttérvilágítással, Speciális formatervezésű cseppenés mentes (Anti-Drip) kiöntő csőr

Kábeltartó:Igen

Kijelző/vezérlés

Szintjelző: Igen

Működésjelző fény: Igen

Áramellátás

Bemeneti feszültség: 220 - 240 V

Frekvencia: 50 - 60 Hz

Automatikus kikapcsolás: Igen

Túlmelegedés elleni védelem:Igen

Általános jellemzők

Burkolat anyaga: Prémium, Samsung 730 polimer

Szín:Zöld

Súly: 0.64 kg

Gyártói garancia: 12 hónap

Gyártói garancia hossza (hónap):12

Media Markt utalvány

Összeg: 7000 Ft

Beváltás módja: Az ajándékkártya használata egyszerű: fizetésnél adja át a pénztárosnak a kártyát. A fizetendő összeg a kártyán szereplő egyenlegből levonásra kerül. Amennyiben az ajándékkártyán szereplő összeg nem fedezi a teljes vételárat, a különbözetet más fizetési eszközzel (például bankkártya, készpénz) kell kiegyenlíteni. Az ajándékkártyán szereplő fel nem használt egyenleg készpénzre nem váltható.

Beváltási termékcsoportok: Elektromos háztartási készülékek, valamint információs, híradás-technikai készülékek és ezek kiegészítői, tartozékai, bútor, világítási eszközök, valamint kulturális, szabadidős cikkek, illetve ezek házhoz szállítása.

Beváltási idő: a kártyán szereplő egyenleg a kártya utolsó használatától számított 5 évig használható fel.

BEVÁSÁRLÓKOSÁR FAMÍLIA TERMÉKEKKEL

Méret: kb. 47x27x27 cm

Anyaga: poliészter

Szín: piros

Egyéb: összecsukható, két füles, alumínium keretes, cipzáras oldalzseb, oldalán fehér Família logo

A bevásárlókosár piaci értéke kb. br. 2500-3000 + kb. 3500 Ft értékű termék. A bevásárlókosár az alábbi FAMÍLIA termékeket tartalmazza:

 • 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia csípős szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Picador szelet védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA paprikás kolbász szeletelt védőgázas 70g
 • 1 db FAMÍLIA csemege kolbász szeletelt védőgázas 70g
 • 1 db FAMÍLIA párizsi szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Frankfurti virsli vákuumfóliás 200 g
 • 1 db FAMÍLIA Kedvenc sonkás szelet szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Kedvenc felvágott szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Zala felvágott szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Reggeli szelet szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Finom májas 500 g
 • 1 db FAMÍLIA Füstölt Bacon szeletelt vákuumfóliás 100 g

III. számú melléklet – Heti nyeremények

SENCOR STM 3626YL Konyhai robotgép

Technikai jellemzők:

Szín:Sárga

Max. teljesítmény: 600 W

Keverőtál kapacitása: 4 l

Edény kapacitása (tészta): 1.6 kg

Teljesítmény szintek: 6

Sebesség (max.): 172 rpm

Kialakítás

Tartozékok: Dagasztó (nehéz és sűrű, élesztős tésztákhoz), A-alakú keverőszár (krémek és könnyű, élesztőt nem tartalmazó tészták keveréséhez), Balón alakú habverő (tejszín, tojásfehérje stb. habveréséhez), Fröccsenésgátló fedél

Impulzus kapcsoló: Igen

Túlmelegedés elleni védelem: Igen

Különleges jellemzők:

4 tartozék, 4 literes rozsdamentes acéledény, A robottal akár 1.6 kg tészta is készíthető, Bolygóműves keverés, habverés és dagasztás, Bajonett-rendszerű tartozékrögzítés, Felhajtható kar, csúszásgátló talp

Áramellátás

Bemeneti feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Általános jellemzők

Kábelhossz: 1 m

Szélesség: 36.2 cm

Magasság: 30.5 cm

Mélység: 21.3 cm

Szín: Sárga

Súly: 4.72 kg

Gyártói garancia: 24 hónap

Gyártói garancia hossza (hónap): 24

III. számú melléklet – Főnyeremény

WHIRLPOOL BLF 8122 W Premium Selection kombinált hűtőszekrény tulajdonságai

Technikai jellemzők

Csillagok száma: 4 csillagos

Nettó kapacitás: 339 l

Visszamelegedési idő: 24 óra

Cikkszám: 1169470

Hűtőrekesz

Ellenőrzés típusa: Elektronikus

Leolvasztás a hűtőtérben: Automatikus

Rekeszek száma (hűtő): 1

Ajtórekeszek száma: 3

Polcok száma (hűtő): 4

Gyorshűtés funkció: Igen

Fagyasztórekesz

Fagyasztórekesz helyzete: Alulfagyasztós

Fagyasztórekeszek száma: 3

Fagyasztó leolvasztása: Manuális

Kialakítás

Belső világítás: Igen

Különleges jellemzők: LessFrost, 6. Érzék funkció, Elektronikus hőmérséklet beállítás, LED belső világítás, Perfect Fit

Kijelző/vezérlés

Vezérlési elemek: Érintőszenzoros kezelés

Áramellátás

Biztosíték: 10 A

Általános jellemzők

Méretek (Szé / Ma / Mé): 60 cm x 189 cm x 66 cm

Szín: Fehér

Kábelhossz: 2.45 m

Szélesség: 60 cm

Magasság: 189 cm

Mélység: 66 cm

Állítható lábak: Igen - csak első

Súly: 72 kg

Gyártói garancia: 24 hónap

Tartozék garancia: 5 év kompresszor garancia

Gyártói garancia hossza (hónap): 24

Energiafogyasztási adatok

Gyártó: WHIRLPOOL

Energiaosztály: A++

Éves energiafogyasztás: 243 kWh

Éves energiafogyasztás kWh/év

Nettó hűtő űrtartalom:228 l

Hűtőrekeszek hasznos űrtartalma

Nettó fagyasztó űrtartalom:111 l

Összes fagyasztórekesz hasznos űrtartalma

Csillagok száma: 4 csillagos

Zajszint:38 dB

Zajkibocsátás dB-ben (A)

A nyeremény hűtő az alábbi FAMÍLIA termékeket tartalmazza:

 • 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege rúd vákuumfóliás 500g
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia csemege szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás rúd
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia paprikás szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Harmónia csípős szelet szeletelt védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA Picador rúd vákuumfóliás 1400 g
 • 1 db FAMÍLIA Picador szelet védőgázas 70 g
 • 1 db FAMÍLIA paprikás kolbász szeletelt védőgázas 70g
 • 1 db FAMÍLIA csemege kolbász szeletelt védőgázas 70g
 • 1 db FAMÍLIA párizsi szeletelt védőgázas 100 g
 • 5 db FAMÍLIA Frankfurti virsli vákuumfóliás 200 g
 • 1 db FAMÍLIA Kedvenc sonkás szelet szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Kedvenc felvágott szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Olasz felvágott
 • 1 db FAMÍLIA Zala felvágott szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Reggeli szelet szeletelt védőgázas 100 g
 • 1 db FAMÍLIA Finom májas 500 g
 • 1 db FAMÍLIA sonka
 • 5 db FAMÍLIA Füstölt Bacon szeletelt vákuumfóliás 100 g